Kurser

Bild: Glad kille skissar.

År 1


TÄNKA/SKRIVA/GÖRA & KOMMUNICERA


Första terminen fokuserar vi på grundläggande färdigheter och identitet som designer och informatiker. Vi lär oss skriva akademiskt, kommunicera, presentera och bygga prototyper med HTML5, CSS och jQuery. Andra terminen fokuserar vi på interaktion och kommunikation i webbmediet. Mer avancerad programmering och prototypning, mänsklig kommunikation och kognition samt hur vi designar användbara produkter och tjänster. Förberedande inför Designstudio 1 som behandlar interaktion med webbtjänster i en modern mobil kontex

År 2


INVOLVERA & INNOVATION


Tredje terminen fokuserar vi på användarcentrerad design där utforskandet av användarmål, användningskontexter och marknad integreras för att börja tänka strategiskt. Vi undersöker hur berättande, spel och digitala mediers påverkar individ, organisation och samhälle. Fjärde terminen är internationell. Undervisning kan ske på engelska, och möjlighet till utbytesstudier. Fokus på att undersöka och skapa användning och interaktion med ny teknologi.

År 3


LÅNGSIKTIGHET & PROFILERA


Femte terminen fokuserar på långsiktighet i både vetenskaplighet och praktik där vi sätter vår design i relation till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Nya former av interaktion utforskas då vi fokuserar på att digitalt förstärka olika typer av fysiska material i våra artefakter. Sista terminen inleds med individuellt studioprojekt på temat hållbarhet. Studenten fortsätter att profilera sig med valfri kurs (7,5 hp) och genom ämnesval på kandidatuppsatsen.

År 1

 • Digital design och innovation 15 hp

 • Visuell kommunikation 7,5 hp

 • Interaktiva prototyper

 • Interaktionsdesign 7,5 hp

 • Kognition och användbarhet 7,5 hp

 • Webbprogrammering 7,5 hp

 • Designstudio Webb

 • År 2

 • Sociokulturella perspektiv på digitala medier 7,5 hp

 • Fysiska material och IT 7,5 hp

 • Designstudio spel 7,5 hp

 • Designstrategier och affärsmodeller 7,5 hp

 • Speech and sonic interaction 7,5 hp

 • Tillämpad etnografi 7,5 hp

 • Designstudio Health 7,5 hp

 • Digital innovation 7,5 hp

 • År 3

 • Vetenskaplig metod och forskningsetik 7,5 hp

 • Hållbarhet och design 7,5 hp

 • Objektorienterad programmering 7,5 hp

 • Current issues in digital design 7,5 hp

 • Designstudio Hållbarhet 7,5 hp

 • Valfri kurs 7,5 hp

 • Kanidatuppsats i informatik 15 hp